Freshwater Fishes :: previousnext

River Stingrays (Potamotrygonidae)
Motoro Stingray